Generalforsamling 2017

2017-03-02 19.06.542017-03-02 19.06.29

Udskriv referat (PDF)

Referat af generalforsamling i Himmerlands Danse- og spillemandslaug 2. marts 2017.

 1. Valg af dirigent: Knud Christensen
 2. Valg af stemmetællere: Villy Kragelund og Verner Nielsen.
 3. Formandsberetning

Ud over de ugentlige torsdagsaftener har lauget medvirket ved Sankt Hans festen på Teglgårdsminde, Spillemandstræf i Rebild, arrangement på Kongerslev Ældrecenter og haft besøg af Rosendal Folkedansere.

På grund af nye regler har foreningen måttet sende vedtægter samt navne og personnumre på bestyrelsesmedlemmer til Jutlander Bank. HDS er hermed blevet en ”formel forening”.

Årets julefrokost var sidste aften for Ega og Leo Larsen. Bodil Nielsen er tiltrådt som ny kaffedame.

Tak for den store tilslutning på legestueaftener, hvor der ofte er fem kvadriller. Også tak for hjælp med bordopstilling og oprydning. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Foreningen har i øjeblikket solgt 91 medlemskort.

Foreningen har mistet 2 medlemmer, Jan Andersen og Egon Nielsen, i det forgangne år.

Beretningen godkendt.

 1. Regnskabet fremlagt og godkendt.
 2. Bestyrelsesmedlemmer: Johannes Jakobsen og Edith Poulsen.
  Suppleanter: Jørgen Kristiansen og Ingrid.
 3. Revisorer: Knud Christensen og Kjeld Andersen.
  Revisorsuppleanter: Else Andersen og Flemming Madsen.
 4. Ingen indkomne forslag
 5. : Intet.

 

Vedtægter for Himmerlands danse- og spillemandslaug

Udskriv vedtaegter (PDF)

1. Foreningens navn er Himmerlands danse- og spillemandslaug. Foreningen er hjemmehørende på Kulturstationen Skørping.

 • 2. Foreningens formål er at samle spillemænd og folkedansere til kammeratligt samvær, at vedligeholde traditionel folkemusik med tilhørende danse og at kunne glæde andre med musik og dans i og uden for Kulturstationen Skørping.
 • 3. Foreningen består af interesserede spillemænd og folkedansere. Indenfor foreningens rammer findes et spillemandslaug og en folkedansergruppe.
 • 4. Et medlem af laug eller gruppe, som ikke møder op til foreningens arrangementer i 3 på hinanden følgende måneder vil blive slettet af medlemslisten (sygdom dog undtaget). Alle spillemænd og dansere er uanset medlemskab velkomne til at deltage i foreningens åbne arrangementer på Kulturstationen.
 • 5. Kontingent betales helårlig tog fastsættes på den årlige general forsamling. Forening og medlemmer hæfter kun ved deres kontingent. Medlemsåret følger regnskabsåret.
 • 6. Foreningens generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 6. Valg af revisorer og suppleanter.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Indkaldelsen til generalforsamlingen sker med opslag på en danseaften med mindst 4 ugers varsel før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Hvert medlem har 1 stemme. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Beslutning om ændring i vedtægterne kræver dog mindst ⅔ af de fremmødte medlemmers stemme for, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort for medlemmerne. Skriftlig afstemning kan finde sted, såfremt 4 af medlemmerne kræver det. Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

 • 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen ønsker det eller 20 % af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.
 • 8. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Orkesterleder henholdsvis danseleder er fødte medlemmer af bestyrelsen. Orkesterlederens og danselederens stedfortrædere kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Dog afgår der det første år 3 medlemmer, valgt ved lodtrækning derefter 2 og så fremdeles. Der skal foruden orkesterleder være mindst 2 medlemmer af lauget. Der skal foruden danseleder være mindst 2 medlemmer af gruppen. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • 9. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres før generalforsamlingen af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.
 • 11. Orkesterleder henholdsvis danseleder vælges af et flertal i laug henholdsvis gruppe for 1 år ad gangen på den sidste øveaften inden generalforsamlingen. Dog vælges de i 1989 på generalforsamlingen.
 • 12. Orkesterleder og danseleder danner sammen med formanden det faste repertoireudvalg.
 • 13. Medlemmer af laug eller gruppe, som ikke ønsker at overholde foreningens vedtægter eller almindelig samarbejdsdisciplin kan slettes af medlemslisten. Dette kan ske ved en almindelig flertalsbeslutning i laug henholdsvis gruppe ved et møde indkaldt særskilt af bestyrelsen med 8 dages varsel. Medlemmer, der slettes af medlemslisten, har tabt deres ret til del af foreningens midler.
 • 14. Til opløsning af foreningen kræves at ⅔ af samtlige fremmødte medlemmer stemmer for på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. I tilfælde af foreningens opløsning gives der en frist på 3 år, hvor Skørping kommune forvalter en eventuel formue. Hvis en forening med samme formål på Kulturstationen ikke er startet op igen inden fristens udløb, overføres foreningens eventuelle formue til fortsat drift af Kulturstationen Skørping.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16-03-1989.
Ændret på ordinær generalforsamling d. 15-03-2001 og 10-3-2005.

Bestyrelsen: